گروه طراحی و معماری دکوفیک دارنده گرید معتبر از سازمان توسعه تجارت ایران
افتخار همکاری با برندهای معتبر
نمایشگاه هوایی جزیره کیش - 1393 - هواپیمایی تابان
نمایشگاه هوایی جزیره کیش - 1393 - هواپیمایی تابان
نمایشگاه هوایی جزیره کیش - 1393 - هواپیمایی تابان
نمایشگاه هوایی جزیره کیش - 1393 - هواپیمایی تابان
نمایشگاه هوایی جزیره کیش - 1393 - هواپیمایی تابان
نمایشگاه هوایی جزیره کیش - 1393 - هواپیمایی تابان
صنعت 95
رامک 1395
رامک 1395
رامک 1395
Panter - 2016
طراح و سازنده انواع ماکت بزرگ محصول
طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی
نمایشگاه بین المللی فرش تهران - 1393 - فرش کرامتیان
نمایشگاه بین المللی فرش تهران - 1393 - فرش کرامتیان
پوشاک 95